ÖZATA TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

GİRİŞ
ÖZATA, cazip bir iş ortağı olmayı istemekte, tedarikçileri ve ÖZATA’nın ortak menfaati için güvenilir ve adil ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. ÖZATA, tedarikçilerinden
kalite, maliyet kontrolü, yenilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik alanlarında yetkinlik ve sürekli gelişme beklemektedir.

ÖZATA Tedarikçi Davranış Kurallarında (“Kurallar”), ÖZATA’nın küresel olarak faaliyet gösterirken uyduğu değerler açıklanmaktadır. ÖZATA, tedarikçilerinden
hükümet görevlileri de dâhil olmak üzere üçüncü şahısların yanı sıra kendi çalışanları ve tedarikçileriyle olan ilişkilerinde Davranış Kuralları gereksinimlerine uymalarını beklemektedir.

1. YASAL UYUMLULUK
Tedarikçi, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymalıdır. Davranış Kuralları, geçerli yasa ve düzenlemelerin yerini almaz ve onları geçersiz kılmaz ancak tedarikçi
tarafından uyulması gereken minimum davranış standartlarını belirler. Tedarikçinin yasa ve düzenlemeler nedeniyle Davranış Kurallarına uyamadığı durumlarda,
tedarikçi makul sınırlar çerçevesinde mümkün olduğu kadarıyla Davranış Kurallarının ruhuna bağlı kalmalıdır.

Yerel gelenekler veya uygulamalar Davranış Kuralları ile çelişiyorsa tedarikçi, Davranış Kurallarına uymalıdır.

2. İŞ DAVRANIŞ KURALLARI
2.1 Ahlaki Davranış Kuralları
Tedarikçi, tüm faaliyetlerinde iş uygulamalarında yüksek ahlaki standartlara bağlı kalmalı ve yolsuzluk faaliyetlerini veya hileli uygulamaları ya da kara para aklama faaliyetlerini yasaklamalıdır. Yolsuzluk Faaliyetlerinin Yasaklanması ÖZATA, tedarikçilerinden rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır
tolerans göstermelerini beklemektedir.

Tedarikçi; yöneticilerinin ve çalışanlarının veya adına hareket eden üçüncü tarafların yeni iş elde etmek, var olan işi sürdürmek ya da başka bir usulsüz avantaj elde
etmek amacıyla herhangi bir rüşvet vaat etmeyeceği, vermeyeceği ya da kabul etmeyeceğinden veya uygun olmayan ödemeler yapmayacağı ya da kabul etmeyeceğinden emin olmalıdır. Tedarikçi, özellikle, iş elde etmek ya da sürdürmek amacıyla ÖZATA çalışanları ya da bu kişilerin aileleri veya arkadaşları ile herhangi bir biçimde rüşvet, komisyon ya da başka türde bir teşvik ilişkisi içine girmemelidir.

Tedarikçi, hiçbir durumda bir ÖZATA çalışanına veya ÖZATA çalışanının isteği üzerine, bir çalışanın tedarikçi hakkındaki kararını etkileyebilecek ya da etkiliyormuş gibi görünebilecek hediyeler, iş ağırlamaları (iş yemekleri ve eğlence dâhil) veya diğer menfaatler sunmamalıdır.

ÖZATA çalışanlarının, ÖZATA ile devam eden veya yakın zamanda yapılacak olan ihale veya sözleşme görüşmelerinde yer alan bir tedarikçi tarafından hediyeler, iş nezaketleri veya diğer menfaatleri kabul etmesine izin verilmez. Aynı koşullar, tedarikçi kararlarını etkileyebilecek konumda olan ÖZATA çalışanları için de geçerlidir.

Diğer durumlarda, tedarikçiler yürürlükteki yasalara uymaları ve kapsamları, değerleri ve sıklıkları ile sınırlı kalmaları koşuluyla mütevazı iş nezaketleri sunabilirler. Nakit veya hediye kartları gibi muadilleri asla teklif edilmemelidir. Tedarikçiler ÖZATA çalışanlarının aile üyelerine asla hediyeler, iş nezaketleri veya diğer menfaatler sunmamalıdır.

2.3. Çıkar çatışmaları
Tedarikçi, görevi ÖZATA’nın menfaatleri için en iyisini yapmak olan ÖZATA çalışanları ile menfaat çatışmasına ya da menfaat çatışması varmış gibi görünmesine yol açan
etkileşimlerden kaçınmalıdır. Tedarikçi, ÖZATA ile ilişkisi sırasındaki tüm menfaat çatışmalarını veya menfaat çatışması görünümü verebilecek durumları ÖZATA ‘ya açıklamalıdır.

Tedarikçi ayrıca, bir ÖZATA çalışanının ya da bu kişinin birinci derece akrabasının tedarikçi üzerinde somut finansal ya da başka menfaati varsa veya tedarikçide bir yönetim pozisyonunda çalışıyorsa ya da tedarikçi için çalışıyorsa bu durumu ÖZATA ‘ya bildirmelidir.

2.4. Adil Rekabet
Tedarikçi geçerli tüm rekabet yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak adil bir şekilde rekabet etmelidir. Örneğin, tedarikçi fiyatları arttırmak ya da ürünlerin bulunabilirliğini kısıtlamak için rakipleriyle anlaşmalar yapmamalıdır.

3. TİCARİ UYUMLULUK
Tedarikçi, geçerli tüm ihracat denetim yasaları ve BM, AB veya ABD makamları tarafından uygulanan uluslararası ticaret yaptırımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymalıdır.

Tedarikçi; (i) tedarikçinin kendisi, şimdiki sahibi ya da nihai intifa hakkı sahibi veya tedarikçinin herhangi bir yöneticisi, yetkilisi ya da temsilcisi uluslararası ticaret yaptırımlarına ya da kısıtlamalarına tabiyse ya da (ii) tedarikçi bir yaptırım uygunluk soruşturmasına tabiyse veya (iii) tedarikçi, ÖZATA’ya sağladığı ürün, yazılım veya teknolojinin herhangi bir ihracat kontrolüne veya ihracat lisansı gereksinimine tabi olduğunun farkındaysa veya bunu fark ederse bu durumu gecikmeden ÖZATA ‘ya bildirmelidir.

Tedarikçinin, talep edilmesi halinde, ÖZATA ‘ya tedarik ettiği ürünlerin üretim yerleriyle ilgili bilgiler ile birlikte menşe kanıtlarını ÖZATA ‘ya sağlaması gerekir.

4. İŞ GÜCÜ VE İNSAN HAKLARI
Tedarikçinin Uluslararası İnsan Hakları Yasası, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde belirtilen ilkeler de dâhil olmak üzere uluslararası olarak kabul görmüş insan haklarına saygı göstermesi beklenmektedir.

4.1 Ayrımcılığın Bulunmaması
Tedarikçi çalışanlarına adil ve eşit bir şekilde davranmalıdır. Tedarikçi, çalışanların işe alınması, tazminatı, terfii, disiplini, işten çıkarılması veya emekliliğinde cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, din, medeni durum, cinsel yönelim, engellilik, sosyal sınıf, siyasi görüş ya da ulusal veya etnik köken yahut kişinin nitelikleri ya da işe ilişkin temel gereksinimler ile ilgisi olmayan diğer özellikler temelinde ayrım yapmamalıdır.

4.2 Çocuk veya Zorla Çalıştırılan İşçi

Tedarikçi, 15 yaş altında veya çalışma veya zorunlu okul için yerel yasal asgari yaşın (hangisi daha yüksekse o dikkate alınacaktır) altında çalıştırmamalıdır. Hiçbir genç çalışan zihinsel, fiziksel, sosyal veya ahlaki açıdan tehlikeli veya zararlı olan veya okula devam etme fırsatından mahrum bırakarak eğitimini engelleyen işler yapamaz. Tedarikçi hiçbir koşulda zorla çalıştırılan işçi (kaçak, ödünç veya borç üzerine çalışma dâhil) çalıştırmamalı veya çocuk işçi veya zorla çalışan işçi çalıştıran alt yükleniciler ve tedarikçilerle sözleşme yapmamalıdır. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan ticareti yasaktır.

4.3 Saygı ve Onur
Tedarikçi çalışanlarına haysiyet ve saygıyla davranmalıdır ve hiçbir çalışanın fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize, suiistimale veya başka bir yıldırma biçimine maruz kalmamasını sağlamalıdır.

4.4 İstihdam Koşulları
Tedarikçi, çalışanlarına ödenen karşılıkların (yükleniciler, geçici veya yarı zamanlı çalışanlar dâhil), asgari ücretler, fazla mesai saatleri, ücretli izinler ve zorunlu yardımlar dâhil olmak üzere geçerli tüm ücret yasalarına uygun olmasını sağlamalıdır. Tedarikçi, tüm çalışanlara serbestçe kararlaştırılan ve yasal ve sözleşme haklarına saygı duyan istihdam belgeleri verilmesini sağlamalıdır.

4.5 Örgütlenme Özgürlüğü
Tedarikçi, çalışanlarının geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak özgür şekilde örgütlenme ve toplu sözleşme yapma hakkına saygılı olmalıdır. Çalışanlar, herhangi bir kuruluşa katılma veya katılmama konusunda yasal haklarını kullanmaları sebebiyle korkutulmamalı veya taciz edilmemelidir.

4.6 Şikâyetler
Tedarikçi, çalışanlarına bu Davranış Kurallarında belirtilen uyum gerekliliklerinden herhangi biriyle ilgili endişelerini dile getirme olanağı sağlamalı ve bu tür bir bildirimi iyi niyetle yapan herhangi bir çalışan misillemeye karşı korunmalıdır.

4.7 Topluluk Hakları
Tedarikçi, tüm faaliyetlerinde toprağa erişim, arazi kullanım hakları ve güvenli çevre hakkı gibi toplum haklarına saygı göstermelidir. Tedarikçi; çocuklar, etnik azınlıklar ve yerli halk gibi savunmasız gruplar üzerinde özellikle durarak, faaliyet gösterdiği yerel topluluklar üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirmeli, öngörmeli ve bunlardan kaçınmalıdır.

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK
Tedarikçi, çalışanlarının geçerli tüm yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olduğundan emin olmalıdır. Tedarikçinin çalışanlarına, uygun sağlık ve güvenlik bilgileri, eğitimi ve ekipmanı sağlanmalıdır. Tedarikçi ayrıca, en azından insan güvenliği, acil durumlara hazır olma ve tehlikeli kimyasallara, biyolojik maddelere, epidemilere ve pandemilere maruz kalma konularını kapsayan etkin güvenlik programları uyguluyor olmalıdır. Tedarikçinin çalışanları ÖZATA için çalışırken alkol ya da uyuşturucuların etkisi altında olmamalıdır.

6. ÇEVRE
Tedarikçi çevreyi korumak ve faaliyetlerinin çevreye etkisini en aza indirmek için makul tüm çabayı göstermelidir.

Tedarikçi, Tedarik ve Satın Alma Anlaşmasının Çevresel Ekinde belirtildiği gibi, belirli maddelerin yasaklanması, kısıtlanması, geri dönüştürülmek veya atılmak üzere etiketlenmesi ile ilgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine ve ayrıca ÖZATA gerekliliklerine uymalıdır. Tedarikçi, faaliyetleri için gerekli tüm çevre izinleri, ruhsatları ve tescilleri edinmeli, bunları sürdürmeli ve bunlara uymalıdır. Tedarikçi, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları, kirleticileri (havada, toprakta ve suda) ve diğer atıkları izlemeli, denetlemeli, en aza indirmeli ve uygun şekilde işlemlere tabi tutmalıdır.

Tedarikçi, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji sağlama ve atıkları ortadan kaldırma, azaltma ve geri dönüştürme gibi eylemlerle faaliyetlerinin karbon ayak izini sürekli olarak azaltmaya çalışmalıdır.

Tedarikçi, çevresel sorumluluklarını yönetmede, varsa uygun bir çevre yönetimi sistemi oluşturmayı da içeren, uygun, yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE ALENİLİK

Tedarikçi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin geçerli tüm yasalara ve uluslararası anlaşmalara uymalıdır. Tedarikçi, ÖZATA ‘nın ya da bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tedarikçi, ÖZATA ile işbirliğini duyurma ve tanıtma veya ÖZATA’nın önceden yazılı izni olmadan ÖZATA ticari markalarını kullanma hakkına sahip değildir.

8. İZLEME VE RAPORLAMA
Tedarikçi, Davranış Kurallarına uygunluğunu düzenli olarak gözlemlemelidir. Tedarikçi, istenmesi halinde tedarikçinin Davranış Kurallarına uygunluğunu doğrulamak üzere gerekli tüm ilgili bilgi ve belgeleri ÖZATA’nın erişimine sunmalıdır. ÖZATA ‘nın, tedarikçinin Davranış Kurallarını ihlal ediyor olabileceğini düşünmeye yönelik bir nedeni varsa ÖZATA, kendisi ya da bir üçüncü taraf denetçi aracılığıyla tedarikçinin Davranış Kurallarına uygunluğunu doğrulamak üzere tedarikçinin ilgili tesislerini inceleyebilir.

ÖZATA ‘nın makul görüşü tedarikçinin Davranış Kurallarını açık şekilde ihlal ettiği yönündeyse ÖZATA, tedarikçi ile olan iş ilişkisini derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. Tedarikçi, kendi çalışanları veya ÖZATA çalışanları tarafından Davranış Kurallarının herhangi bir şartının ihlal edildiğinin farkına varırsa en kısa zamanda ÖZATA’yı bilgilendirmelidir. Tedarikçi konuyu ÖZATA Satın Alma birimi ile ele alamazsa raporlar compliance@ozatagrup.com adresine gönderilebilir .

9. UYGULANABİLİRLİK
Tedarikçi ÖZATA ile birlikte çalışmayı kabul ederek kendisinin ve iştiraklerinin Davranış Kurallarına uyacağını onaylar. Bu Davranış Kuralları bağlamında “iştirak” ile kastedilen tedarikçinin denetimindeki, tedarikçiyi denetleyen ya da tedarikçi ile ortak denetime
sahip bir şirkettir.

Tedarikçi kendi tedarikçilerinin, taşeronlarının, danışmanlarının ve iş ortaklarının Davranış Kuralları ilkelerine uymalarını sağlamalıdır.

 

Kabul edildi ve onaylandı
Yer:                                 Tarih:
Şirket Sicil Numarası:
Şirket adı :
İmza: